Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ift:dns [2020/06/04 20:14] (current)
kcach created
Line 1: Line 1:
 +====== DNS ====== 
 +Podczas konfiguracji sieci na komputerze wskazane jest wpisanie przynajmniej dwóch serwerow DNS. W przypadku awarii jednego z nich drugi zapewni poprawną pracę komputera.\\ 
 +W tej chwili naszą domenę obsługują trzy serwery DNS:\\ 
 +|sunflower.ift.uni.wroc.pl|156.17.88.33| 
 +|szermierz.uni.wroc.pl|156.17.93.253| 
 +|skierka.adm.uni.wroc.pl|156.17.87.193|
ift/dns.txt · Last modified: 2020/06/04 20:14 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0