Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ift:siw [2019/09/22 19:24]
kcach
ift:siw [2019/09/22 19:54] (current)
kcach [Beamer (latex)]
Line 22: Line 22:
 === Windows === === Windows ===
 Należy pobrać plik {{ :​ift:​wfathemes_win7.zip |zip}}, rozpakować oraz uruchomić **Instalator.exe**. Należy pobrać plik {{ :​ift:​wfathemes_win7.zip |zip}}, rozpakować oraz uruchomić **Instalator.exe**.
 +
 W przypadku problemów z instalacją należy pobrać i rozpakować {{ :​ift:​wfathemes_winman.zip |plik}}. Wypakowany folder **AppData** skopiować do swojego folderu domowego **C:​\Użytkownicy\nazwaProfilu\** . Potwierdzamy scalenie pliku. W przypadku problemów z instalacją należy pobrać i rozpakować {{ :​ift:​wfathemes_winman.zip |plik}}. Wypakowany folder **AppData** skopiować do swojego folderu domowego **C:​\Użytkownicy\nazwaProfilu\** . Potwierdzamy scalenie pliku.
 +
 Na koniec zostaje odświeżenie bazy danych MIKTeX'​a. Robimy to klikając na windowsowy przycisk Start→Miktex 2.x→Maintenance (Admin)→Settings (Admin), po czym klikamy **Refresh FNDB**. Na koniec zostaje odświeżenie bazy danych MIKTeX'​a. Robimy to klikając na windowsowy przycisk Start→Miktex 2.x→Maintenance (Admin)→Settings (Admin), po czym klikamy **Refresh FNDB**.
  
-:: Linux ::+=== Linux ===
 Należy pobrać spakowane {{ :​ift:​wfathemes_lin.tar.gz |archwium}},​ a po rozpakowaniu uruchomić **install.run** Należy pobrać spakowane {{ :​ift:​wfathemes_lin.tar.gz |archwium}},​ a po rozpakowaniu uruchomić **install.run**
  
 Wszelkie uwagi oraz problemy z instalacją tematów graficznych proszę kierować do nas przez [[http://​ticket.ift.uni.wroc.pl|System zgłoszeń]] Wszelkie uwagi oraz problemy z instalacją tematów graficznych proszę kierować do nas przez [[http://​ticket.ift.uni.wroc.pl|System zgłoszeń]]
  
ift/siw.1569173052.txt.gz · Last modified: 2019/09/22 19:24 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0