Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ift [2019/09/22 19:28]
kcach
ift [2019/09/24 18:38] (current)
kcach
Line 1: Line 1:
-====== ​Witamy na stronie administratorów sieci IFT ======+====== ​zas.ift.uni.wroc.pl ​======
  
 Na tej stronie znajdą Państwo {{ :​regulamin.pdf |regulamin}} korzystania z naszej sieci oraz kilka ważnych porad. Wszelkie pytania dotyczące działania naszej sieci prosimy kierować na adres admin@ift.uni.wroc.pl Na tej stronie znajdą Państwo {{ :​regulamin.pdf |regulamin}} korzystania z naszej sieci oraz kilka ważnych porad. Wszelkie pytania dotyczące działania naszej sieci prosimy kierować na adres admin@ift.uni.wroc.pl
ift.1569173337.txt.gz · Last modified: 2019/09/22 19:28 by kcach
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0